نماینده رسمی

مقررات همکاری

  • نمایندگی رسمی، یک نهاد حقوقی است که به مرکز بازاریابی اکوپروم در ایران سفارش تولید محصول می دهد و ۹۰٪ بهای کالا را به صورت پیش پرداخت، واریز می نماید. پس از ترخیص گمرکی که توسط مرکز بازاریابی اکوپروم در ایران صورت می پذیرد، ۱۰٪ باقی بهای محصول، قبل از تحویل بار، پرداخت می شود
  • امتیاز نمایندگی رسمی در یک یا چند استان می باشد که اعتبار آن یک سال و امکان تمدید، افزایش و یا کاهش امتیاز براساس برنامه فروش تأیید شده وجود دارد